مطالعات جدید برای حل مشکل پارگی مینیسک در ورزشکاران