تراکتوری ها، آماده برای دوئل با استقلال +[مجموعه عکس]