سینمای ما شخصی محوراست/فیلم من دیه گو مارادونا را ببینید/ سانسور برخی از کتاب بزرگ‌ترین صدمه نسل من ا