حسام الدین آشنا:آنچه در باره تغییر وزرا و استانداران گفته ام تحلیل شخصی است