حضور کروس در بازی برگشت رئال - یووه در هاله‌ای از ابهام