وقتی درخت پشتکار میوه داد/تحقق اقتصاد مقاومتی در پشت بام یک خانه