آغاز طرح لیبل گذاری ویژه لاشه های گوشت در گشتارگاه های اردبیل