آئینه‌وند دنبال ساختن اجتماع اخلاقی و شبکه‌های اخلاق اجتماعی بود