«مادورو»: تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه خودزنی است