محور روستایی چاتال به گلیداغ در مراوه تپه بازسازی شد