پیشنهاد جدایی ورزش از جوانان در هیأت دولت/ مجلس برای تفکیک جوانان از ورزش با دولت همدلی و همزبانی کند