استخدام جدید امور بین الملل شرکت نفت در سراسر کشور