۵۰ درصد تلفات در جاده‌هاي اصلي‌ و فرعي عابران و موتورسوارانند