طرح ضیافت اندیشه‌ اساتید در دانشگاه آزاد انار برگزار می‌شود