بابک: قطر با این نوع میزبانی در جام جهانی 2022 باید آدم از اروپا اجاره کند