اتحاد گروه‌های سیاسی مجلس برای مقابله با طرح کنگره امریکا