زلزله شهر های «کاشمر» و «چکنه» در خراسان رضوی را لرزاند