برای حذف یارانه پردرآمدها طبق نظر مجلس عمل می‌کنیم