چگونگی ملاقات مردمی با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح