کلنگ‌زنی بیمارستان 540 تخت‌خوابی کرمانشاه در نیمه ابتدای سال ‌جاری