مزایای پزشکان مرکز پزشکی قانونی متناسب با سختی کارآنان نیست