تغییر در مدیریت شبکه نمایش خانگی/ روند حوزه مهم سینمای خانگی تغییر می‌کند؟