تسلط قبائل یمنی بر یکی از شهرهای مهم جازان عربستان