توضیح شرکت توزیع برق تهران بزرگ درباره قطع اخیر برق مترو تهران