کواچ با دلخوری تهران را ترک کرد/ احترام نگذارند می روم