اظهارنظر فردوسی پور درباره پیش بینی دربی و گزارشگر آن