مجلس با کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد