مدال طلا بر گردن طاهری/ عابدین زاده پنجم و حاجی پور حذف شد