سرباز اسراییلی :شهروندان غزه را برای سرگرمی بمباران می کردیم