تاکید بر نقش اقامه نماز جماعت صبح در تقویت حضور مردم در مساجد