اعطاء جایزه نخل طلای افتخاری جشنواره کن به «آنیس واردا»