تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت انتصاب اشخاص در پست‌های حساس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد