بازگشت مشتریان سنتی نفت ایران /جزییات درخواست سه کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی برای از سرگیری وارد