فعالیت 75 درصد شبکه‌های امداد فرهنگی در روستاهای قزوین