موفقیت محققان دانشگاه تبریز در دارورسانی به بافت‌های سرطانی با میدان مغناطیسی