کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی اثر موثری ندارد/ اعتماد به سوددهی تولید کم است