یکی از بوکسورهای «نبرد قرن» تحت عمل جراحی قرار گرفت