معاون فرماندار: 20 میلیارد ریال به دهیاری های ایلام اختصاص یافت