نمی‌توان با اعمال فشار افکار را در اختیار حاکمیت قرار داد/ کنترل رسانه از نظر فنی،‌ مرزهای جغرافیای