بر اثر تیر اندازی افراد مسلح دو دانش آموز سراوانی زخمی شدند