خلدون المبارک: برای رسیدن به اهدافمان گواردیولا را نیاز داریم