جامعه شناس: سرکوب شادی جوانان باعث افزایش اعتیاد می شود