آیا وحی مختص پیامبران است یا به افراد عادی هم الهام می‌شود؟/ آیت‌الله جوادی آملی پاسخ می دهد