تجارب مدیریتی شهردار جدید قم موجب شکوفایی شهر خواهد شد