11 شیر در دربی به میدان می فرستم / کریمی پاسپورت برزیلی داشت، بهترین بازیکن دنیا می شد / صادقیان، بالوت