آشنایی با معارف دینی، دانش آموزان را از آسیب‌های اجتماعی مصون می دارد