رهنمودهای رهبری در آموزش و پرورش شور و نشاط ایجاد کرد