استخدام جدید معاونت صنایع و توسعه روستایی در سراسر کشور