«مُعلق»؛ مستندی درباره تاثیر «استراحت مطلق» بر یک زندگی