برای هدایت افکار عمومی باید به بسترهای مختلف توجه کنیم